Přednášky

Přesný program letošního Odrazu ještě není sestaven, ale už nyní se můžete podívat, co vám přednášející nabídnou. Připraveny jsou dvě programové linie. Časový harmonogram bude zveřejněn co nejdříve.
Přejeme příjemnou zábavu.

Petr “Jezevec” Pouchlý:
Projekt Hlavní role pro Vás

V průběhu minulého roku začala organizace Court of Moravia pořádat pravidelné prezentace larpu spojené s krátkými hrami, určené pro veřejnost. Díky příspěvkům z několika nadací jsme mohli vložit do projektu peníze v řádu několika set tisíc. Přinesly však tyto peníze a vložené úsilí své ovoce? Jaké jsou zkušenosti z prezentace veřejnosti a jaký je hmatatelný výsledek? Na této přednášce vám jeden z organizátorů projektu rozkryje pozadí celého projektu.

Petr “Jezevec” Pouchlý:
Komorní larp - cesta vpřed nebo slepá ulička?

Komorní larpy byly v minulém roce nejčastějším formátem larpů a na diskuzních serverech nejvíce diskutovaným. Pro někoho jsou nezajímavým formátem bez možnosti dalšího rozvoje, pro jiné jedinou formou larpu, kterou si přijdou zahrát. Jaké jsou jejich hranice, využití a úskalí? Je čas jít dál nebo mají ještě potenciál? Přednáška o fenoménu komorních larpů zkusí odpovědět nejen na tyto otázky.

Jana “Lorelei” Jevická:
Larp a jeho možnosti v pedagogice

Oblast využití larpu jako vyučovací metody je už delší dobu diskutovaná, ale nikdo se do ní zatím nepustil prakticky. V této přednášce chci nastínit možné oblasti výuky, kde se dá s larpem vhodně pracovat. Uvedu možnosti larpu ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu a klíčovým kompetencím, což jsou dva hlavní ukazatele, podle kterých se bude škola rozmýšlet, jestli larp zařadit do výuky.
Druhou částí bude představení chystaných projektů Court of Moravia, o.s., které jsou cílené přímo na střední a vysoké školy jako projekt pro předměty základy společenských věd, dějepis, dramatická výchova a osobnostně sociální výchova.

Pavel “Lischai” Gotthard:
Umělecké aspekty larpu

Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp?
Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné umělecké formy. Přiblíží postupy a pojmy charakteristické pro artové filmy či divadlo, které mají platnost i pro larp. Pokusí se odhalit a pojmenovat klasická larpová klišé a kýč a v neposlední radě také nastínit možnosti, které se před artovým larpem otvírají.

František “Fjertil” Spoutil
Nebuďte hodní!

Rolové hry jsou v podstatě hraním si na někoho někde a právě ono “někde”, tedy herní prostředí, může být v podstatě kdekoli a kdykoli. Stává se ale často, že nás prostředí hry zavede do situací na hony vzdáleným našim současným zvyklostem moderního člověka euro-americké civilizace, jako je humanismus, demokracie, emancipace a pluralismus. V ten moment dochází ke střetům vžitých standardů s herním prostředím, které často končí pokřivením herní reality, které si hráč mnohdy neuvědomuje. Takže jaké jsou vlastně naše vžité standardy a jaké jsou k nim alternativy a v jakých situacích? Jak jinak se dá žít (nejen) v herním světě? Přednáška a diskuze s publikem si klade za snahu tento problém pojmenovat, vymezit a hlavně zviditelnit před širokou hráčskou obcí.

Jan “Erwin” Žák & František “Fjertil” Spoutil
Deadline je svatý

Není mnoho organizátorů, kteří by si nikdy neposteskli nad tím, jak na ně potencionální hráči dlabou ohledně dodržování termínů a jak pak oni nestíhají včas připravit hru. Zveme tedy všechny organizátory (ale i hráče) poslechnout si stručnou referenci o tomto problému a (doufáme) dlouhou a plodnou diskuzi na téma, jak z tohoto ven.

Kateřina “Morgain” Holendová
Časové variace larpu

Máte nápad na larp a hledáte pro něj vhodný časový formát? Přemýšlíte, jaký je rozdíl mezi měsíční a několikahodinovou hrou z hlediska konstrukce a průběhu? Uvažujete o navazujícím vícedílném larpu a zajímá vás, co to obnáší? Na tyto otázky se pokusí dát tato přednáška odpověď.
Larpy lze členit podle doby trvání na určité typy a každý z nich má své výhody a nevýhody. Metody, které se používají s velkým úspěchem u larpu na několik hodin, se mohou ukázat jako naprosto nevhodné u larpu s měsíčním rozsahem. K intenzivně hranému larpu přistupují hráči jinak, než k larpu hranému průběžně, a hra se tím posouvá do jiné úrovně. Některé mechanismy organizace hry se tak mohou při nesprávném použití stát nevhodnými. Na příklad příběh lépe vyzní při kratším časovém rozsahu, zatímco delší hra dává více prostoru pro rozehrání světa a vztahů postav. Přednáška se bude zabývat otázkou, jak zpracovávat různá témata z hlediska časového rozsahu larpu. Zaměřím se na to, podle jakých kriterií vybírat rozsah larpu a jak rozsah ovlivní hru. Pokusím se o shrnutí poznatků týkajících se vlivu časového rozsahu na všechny části hry.

Lucie “Sombra” Lukačovičová
Legendy jako pozadí larpových příběhů

Legendy a staré příběhy jsou něco, co lidi odnepaměti zcela přirozeně přitahuje a fascinuje. Proč tomu tak je? Jak je využít pro larp? Nakolik se věnovat studiu pramenů a jakým způsobem staré mýty využít a ztvárnit? Dozvíte se ledacos o mytologii a mystice v nejširším slova smyslu.

David “Daysir” Wagner, Sarah “Feain” Komasová a Petr “Žabák” Holata
Bod zlomu

Když trpí postava, může trpět i hráč.

Jedno ze základních dogmat larpu je oddělení zážitku postavy a zážitku hráče. Naše přednáška se zabývá tím, co se děje pokud jí v rámci hry v rolích posunujeme. Co se děje, když je nějakým způsobem pod tlakem nejen postava, ale i hráč. O tom, co takové prvky přináší hře, kde jsou naopak absolutně nevhodné a jaké jsou praktické dopady, zkušenosti a způsoby provedení.

S tímto pojetím larpu, jsme se u nás mohli setkat zatím jen v několika hrách a tím zajímavější by proto mohla být diskuse o tom, co nám toto nezvyklé pojetí může přinést. Vybrali jsem několik larpů, kde se organizátoři pokusili vydat tímto směrem a pokusili jsem se shrnout obecná schémata, která lze využít a samozřejmě i jejich rizika a to jak z pohledu hráčů, tak z pohledu organizátora.

Přednáška je rozdělena do části ve které se pokusíme vysvětlit proč si vůbec hrát na podobné věci v roli, poté přijdou části o fyzickém, psychickém a sociálně - vztahovém nátlaku s popisem konkrétních praktik a mechanismů a pokusem zhodnotit jejich funkce a účel a nakonec krátký dovětek o požadavcích na hráče, bezpečnostních filtrech a nastane čas na zodpovězení vašich doplňujících otázek.

Ivana “Zmyjka” Kuglerová a Martin “Darion” Antonín
Larpy z Prahy: Dies Irae a Bezkrálí

Na příkladu larpů Bezkrálí a Dies Irae bychom rádi probrali několik způsobů tvorby a řízení hry a popsali specifické rysy organizování těchto akcí. Obě hry stručně představíme, načež na jejich podobnostech i rozdílech v krátkosti ukážeme slasti a strasti týmové práce, práci s psychologií mrtvol, kouzlo vyčerpání hráčů i organizátorů pramenící z non-stop hry, vychytralé způsoby rozeštvávání hráčů vhodným managementem agresivity a problematický mýtus o užitečnosti CP. A další moudra.

Petra “Reinita” Lukačovičová
Role a jejich vrstvy

Hraní role je jednou z esenciálních součástí larpu. V zájmu autentičnosti charakteru postavy ovšem dochází (nebo je logické, že bude docházet) k sekundárnímu přejímání rozličných sociálních rolí v rámci herní interakce. Těchto „vrstev“ hry může být celá řada – postava přijme novou identitu, musí jednat proti své (nikoli hráčově) přirozenosti, utápí se v sebeklamu. Jak daleko může a smí takovéto ztvárňování rolí zajít?

Petra “Reinita” Lukačovičová
Ženy v larpu
Už dlouho jsou za námi časy, kdy bylo v larpové komunitě asi tolik žen jako v komunitě programátorské. Dámy i dívky dávno našly zalíbení v možnosti zažít adrenalinové okamžiky, vžít se do kůže někoho jiného, vyjednávat (a ve vhodnou chvíli porušovat) dohody a v neposlední řadě se předvést ostatním. Často se snadněji nahradí ženská larpová role než mužská, protože poptávka po ženských rolích markantně převyšuje nabídku. Proč tedy larpoví tvůrci stále ještě zacházejí s ženským prvkem pouze sporadicky? Proč jsou v komorních larpech ženské role v pětinovém poměru? Přijďte podebatovat a poslechnout si ostatní na toto aktuální téma.

Martin “Pirosh” Buchtík
Možnosti vývoje larpové teorie a její komunity

Příspěvek se pokouší ukázat možné cesty vývoje larpové komunity v našich zemích (respektive vývoje různých teoretických konceptů s larpy spojenými) jako analogii k vývoji sociálních věd. Právě na základě znalosti vývoje v sociálních vědách nejprve nastíním na některé zajímavé či kritické momenty, a poukáži, jak se v současné době diferencuje komunita hráčů larpů, a také na jevy, které jsou s touto diferenciací spjaty.

Petr “Afri” Müller
Jak pokazit larp tak, jako deset jiných lidí před vámi

Chyby dělají všichni, a ta větší část se z nich poučí. Někteří se umí poučit z chyb ostatních. Proč se nepoučíme z chyb ostatních my? Proč musíme ve hrách prožívat stále ty samé problémy?

Přednáška o chybách, které se ve hrách vyskytují pořád dokola. S největší pravděpodobností jste z nich už několik zažili, a minimálně jednu udělali. Nejde o kritiku organizátorů, ale shrnutí běžných omylů a úvaha nad tím, jak se jim už snad provždy vyhnout.

Vlastimil “Havran” Vodička
Magie v larpu aneb „fajrból! fajrból! fajrból!“

Pojednání o magii a kouzelnictví všelikém, jímž mágové, též černokněžníci i nekromanti, jakož i ďáblovi pohůnci a ESPeři vládnou. Shrnutí čar tak jak je jejich tvůrci vymysleli, též jakým způsobem byly poté použity.
Představení jednotlivých principů larpové magie a jejich vzájemné srovnání z hlediska náročnosti pro organizátora i hráče, funkčnosti i estetiky.

Kristýna “Darien” Obrdlíková
Užitečné mechaniky použitelné při výstavbě larpu ilustrované na příkladu larpu Svět zlodějů

Cílem setkání je ukázání konkrétních mechanik, jak jsou používány v rámci larpu. Jde o odzkoušené a fungující způsoby práce s výstavbou hry, ukazují jak na silné, tak na slabé stránky a naznačují způsoby a úskalí využití v jiných larpech. Zaměřeno na hospodaření s časem hry, lidské zdroje, stavbu scén, ekonomiku a pravidla.

Kristýna “Darien” Obrdlíková
Zpětná vazba: model jedenácti bodů

Původní smysl zpětné vazby je ten, že výsledky jejím prostřednictvím ovlivňují vstupní informace. Jinak řečeno by zpětná vazba měla umožňovat produkci kvalitnějších larpů.
Setkání nechce vyčerpat celé téma zpětné vazby a přeskakuje teoretické a metodické pozadí. Na tento námět existuje mnoho užitečné literatury. Spíše nabízí k posouzení jedenáctibodový hodnotící model s komentáři, který umožňuje pohlížet na larp v jeho jednotlivých částech. Model je otevřený a spoléhá na připomínky a nápady, které se během setkání nebo vlastního soukromého přemýšlení objeví.

Kristýna “Darien” Obrdlíková
Komunikace s hráči: Potenciál a úskalí

Téma se zabývá otázkou, k čemu je dobrá komunikace s hráči, jaké jsou její předpoklady a jaké ji provázejí problémy. Snaží se zjistit, jak dorozumívání učinit více efektivní a jak z něj udělat spíše užitečnou než zatěžující činnost. Nastiňuje i některé problémy, které komunikaci provázejí, a navrhuje možná řešení.

Redakce serveru Larpy.cz
Je úterý a na serveru Larpy.cz vyšel článek

Už více než rok a půl se tato stručná noticka zjevuje na diskusních serverech navštěvovaných larpery. Dokázaly ale Larpy.cz něco víc, než spamovat diskusní fóra a shánět čtenáře? Jsou Larpy.cz funkčním projektem, nebo podivným světem sám pro sebe?
My to nevíme. Pojďte nám vy říct svůj názor.
Panelová diskuse se členy redakce Larpy.cz. Jejím cílem je rozebrat dosavadní funkčnost portálu, zjistit názor na něj přímo z řad účastníků Odrazu a prodebatovat další směry, kterými se portál může ubírat.

Lukáš “Ismael” Veselý
Způsoby řízení přípravy a realizace larpu

Nevyšel vám larp, jak jste si představovali? Nestíhali jste? Neproběhlo vše, jak mělo? Pohádali jste se v organizačním týmu? Kde vlastně byla chyba – v přípravě, v organizátorech, nebo v hráčích?

Praktická přednáška přistoupí k larpu jako k projektu, který je potřeba připravit, naplánovat a nakonec zrealizovat. Pokusí se odpovědět na to, jak a s kým ho udělat efektivně a úspěšně, jak si vybrat a motivovat tým, jak se vyhnout chybám a selháním. Představí možné způsoby přípravy a vedení, týmové role, které by neměly chybět, a nejčastější chyby.

Lukáš “Ismael” Veselý
Larp ve vzdálené budoucnosti

Nástup multimédií, interaktivních médií, virtuální a alternativní reality. Stručný exkurz do historie spolu se shrnutím motivů ke hraní současných larpů vytvoří odrazový můstek pro následný diskuzní seminář o tom, kam larp směřuje a jakých jeho forem se ještě můžeme stihnout dožít.

Je MMORPG začátek, nebo konec? Nebo pouze jeden z mnoha budoucích směrů? Co přinese předpovězený virtuální život a technologická pervaze našich těl? Zůstane nám ještě larp, jak ho známe teď? Přijďte si poslechnout názor ostatních a podělit se se svým.

Lukáš “Ismael” Veselý
Larpedie

Diskuze o možnostech rozvoje české larpové wiki encyklopedie (wiki.larpy.cz), které bude předcházet shrnutí vzniku, současného stavu a statistiky za rok její existence. Přijďte vyslovit své názory na to, jak s Larpedií pokračovat do budoucna.

David “silentbob” Šťastný
O zazitok viac
Přemýšleli jste o tom, jak různě můžete motivovat hráče před larpem? Proč některé hráče larp neuspokojil a jsou zklamaní, i když všechno vyšlo? Jak prakticky uplatnit učení se zážitkem?
Porovnání a možnosti vzájemné inspirace zážitkových akcí z dílny slovenské dobrovolnické organizace Plusko (www.plusko.net) a klasických larpů a komorních larpů z produkce Prague by Night. Motivace, Prezentace a Zpětná vazba je cesta, aby si účastník odnesl O zazitok viac.

Michal “Mealtiner” Truhlář
Veletrh larpu
Představení projektu Moravian LARP, o.s. Veletrhu larpu. Podhled do zákulisí, příprava, realizace a výsledek. Dále pak v rámci této přednášky bych poté chtěl poukázat na několik problémů při prezentaci larpů v ČR a nastínil jejich možné řešení. V ideálním případě bych chtěl rozpoutat diskuzi na toto téma. Aneb já mohu ukázat jak to dělám já, ale rád bych od vás slyšel, jak by jste to dělali vy.

Martin “Marťušák” Vaňo
Volné webové nástroje pro organizaci larpů

S příchodem internetové komunikace doznalo organizování larpů radikálních změn. Příchod Webu 2.0, iPhone kultury a Google pak z webu udělal místo, kde je možné zdarma využívat celou řadu kvalitních, snadno přístupných a především silných nástrojů. Potřebujete web, blog, diskový prostor, galerii, registrační systém, kolaborativní systém, sociální síť? Není problém si cokoli z toho zdarma a jednoduše zprovoznit přes web. Během přednášky bude předvedena konfigurace webu, registračního systému, systému dokumentů pro spolupráci online a dalšíchh nástrojů, užitečných při organizaci larpu. Vše bude doplněno relevantními příklady.

Petr “Petrius” Turoň & Martin “Marťušák” Vaňo
Přijde jaderná zima? aneb úsvit postapokalyptických larpů v Čechách

Historie postapokalyptických larpu v Čechách je poměrně dlouhá. Mnoho let se pohybovaly na okraji larpového mainstreamu, a až poslední dobou se začnají množit jako houby po dešti. Ať je důvodem pro nárůst jejich popularity cokoli, je jasné, že jde o fenomén, se kterým je nutno do budoucna počtat. Nabízíme vám možnost seznámit se s akcemi, kde se směňuje tabák za jídlo, voda za munici, benzín za baterie, součástky za vědomosti. S akcemi, kde hranice mezi hrou a realitou může být hodně slabá.
Dozvíte se o specifikéch postapokalyptického světa, a tedy proč na PA larpech nejsou třeba provázkové lokace a složité dovednostní systémy. Zjistíte v čem se liší od "běžných" larpů, v čem od airsoftových simulací a v čem k nim naopak mají blízko. Řekneme vám něco o těch nejznámějších, i o těch méně 'provařených' a budeme doufat, že vás nadchneme pro náš zamilovaný postakatstrofický svět. Apocalypse forever!

Štěpán “Arek” Hruda
Nonverbální komunikace

Věděli jste, že ze slov se dozvíte jen deset procent všech informací, které vám druzí sdělují? Pokud se chcete dozvědět, co že vám to říkají v těch zbylých devadesáti procentech, a naučit se, jak toho využít při interakcích s ostatními lidmi, pak je tato přednáška právě pro vás. Sice nedostanete nemožné na počkání, ani zázraky do tří dnů, nebo 21-denní lhůtu na vrácení peněz, ale získat přehled o hrubě podceňovaném způsobu dorozumívání není taky k zahození.

Tomáš „Hampi“ Hampejs
Sovy (ne)jsou, čím se zdají být : anebo k čemu (ne)potřebujeme larpovou teorii
Filosofická etuda o fenoménu "larpové teorie", která vede přes hledání společných i dílčích znaků každého reflexiního uvažování o larpu. Je-li larpová teorie metamyšlením o larpu, obsah příspěvku se snaží jít ještě o úroveň dále, do teorie teorie, do prostoru nikoliv hráčkských, ale organizátorských motivací, do jejich principielních i sociálních vztahů. Odkaz k lynchovu mystickému dramatu TwinPeaks je základní metafora odrážející tezi, že teorie (a larpy) odkazují k fikčním světům povstávajícím z přechodu mezi různými rovinami - kaskádami smyslu a významu.

Jakub “Fingrin” Tabisz & Agnieszka “Plusz” Rogowska
How to make a LARP?

In a few hours time we present our way of making LARPs. From conception, through creating scenario and constructing characters we make a stand alone LARP based on ideas of participants. The result is half – made LARP with established plot and list of possible roles for players. Meantime we discuss all the tricks and problems related to the process of creating LARP for common people. We, as creators, prefer more theatrical approach to creating scenarios.

Jakub “Fingrin” Tabisz & Agnieszka “Plusz” Rogowska
LARPs in Poland

We present LARP scene in Poland. From fantasy battlegrounds to happenings on streets and everything else you would like to know about this form of entertainment. There are many different LARPs in Poland almost in every bigger city. Most of them are based on RPG systems, but several other derive from films, plays, literature and tv series. Lecturers are skilled creators form one of the biggest LARP communities in Poland.

Jakub “Fingrin” Tabisz & Agnieszka “Plusz” Rogowska
Borderline – LARP

LARP about differences and problems with communication. Words can hurt and heal. There are borders between countries and inside people. Although, the theme seems to be very serious we implement in this scenario a lot of humour. You dont’t need costumes or a lot of time for preparation. Roles and rules will be provided.